دستگاه UV در کاشت ناخن

.کدام بهتر هستند؟دستگاه UV LAMP یا UV LED سلام ادامه مطلب